MKKOT XX. Tudományos Konferencia 2017. 11. 15.

A Magyar Katonai-Katasztrófaorvostani Társaság XX. (jubileumi) Tudományos Konferenciájára 2017. november 15. –én került sor a MH Egészségügyi Központ előadóteremében „MH Tisztifőorvosi (főepidemiológusi) összevonás” címmel. A tudományos konferencia a Magyar Katonai-Katasztrófaorvostani Társaság (MKKOT), a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és Védelem-Egészségügyi Szakosztálya (MHTT), valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK) együttes szervezésében jött létre.

A konferenciát Dr. Németh András ny. o. dandártábornok, az MKKOT elnöke nyitotta meg, tolmácsolva Tömböl László ny. vezérezredes MHTT elnök üdvözletét, valamint megemlékezett legidősebb tagtársunk, Prof. Dr. Záborszky Zoltán ny. orvos ezredes 90. születésnapjáról, akinek kimagasló eredményei a gyógyításban, a kutatásban, a szervezésben, az olthatatlan vágya az új megoldások keresésében, páratlan vezetői tapasztalatai például szolgálnak a fiatal orvos generáció számára.

Kun Szabó István vezérőrnagy az MH EK parancsnoka köszöntötte a konferencia résztvevőit. Parancsnok úr köszöntőjében nagyra értékelte a Társaságban folyó tudományos munkát, örömét fejezte ki, hogy ennek a bázisául az MH EK szolgál és további támogatásáról biztosította a Társaság tagságát.

A konferencia hivatalos megnyitását követően a tudományos program az „MH Tisztifőorvosi (főepidemiológusi) összevonás” felvezetéseként Dr. Meglécz Katalin o. ezredes honvéd tisztifőorvos köszöntötte a megjelenteket.

Az első előadás Dr. Rékai Miklós ny. o. ezredes az MKKOT alapító tagja 26 év 20+1 tudományos konferencia címmel tartott emlékelőadásában elevenítette fel a MKKOT történetét, megemlékezett a tudományos konferenciákról és a hazánkban tartott nagy sikerű katasztrófa-egészségügyi nemzetközi tudományos konferenciáról (6th International Conference of Disaster Medicine).

Dr. Várhelyi Levente o. ezredes MH fősebész a Katasztrófák során keletkezett sérültek hospitális ellátása címmel a 2017. november 07-én az MH EK Honvédkórház, Országos Mentőszolgálat, Rendőrség, MH Katonai Rendészeti Központ részvételével végrehajtott tömeges sérültellátási gyakorlat céljáról, tapasztalatairól és a jövő terveiről számolt be.

A NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ képviseletében Dr. Bognár Tamás o. alezredes A több nemzeti katona-egészségügyi együttműködés, a WV2017 gyakorlat tapasztalatairól számolt be a konferencia résztvevőinek. Megismertette a hallgatósággal NATO legnagyobb egészségügyi gyakorlatsorozatát, annak megvalósult céljait, melyek a bevont több nemzeti egészségügyi szervezetek közötti együttműködés, interoperabilitás begyakorlása, a mobilitás, modularitás (FNC R2B) tesztelése, a sérültellátás teljes folyamatának gyakorlása ide értve az egészségügyi kiürítést is, a civil és katonai együttműködés és a biológiai válaszkészség értékelése voltak.

Dr. habil. Szabó Sándor András PhD orvos ezredes MH repülő főszakorvos Speciális alkalmasság vizsgálati kategóriák a katonai repülésben különös tekintettel a NATO Standardizációs Egyezmények bevezetésére című előadásában ismertette a megelőzés szerepét repülőorvostanban, bemutatta a főbb kockázati tényezőket, a primer és szekunder prevenció gyakorlati alkalmazását a szakterületen.

A pszichológiai biztosítás lehetőségei és tapasztalatai telepített és nem telepített pszichológus esetén, műveleti területen című előadásában Andó Sándor ezredes MH Egészségügyi Központ, Pszichológiai és Egészségmagatartási Intézet intézetvezetője bemutatta az MH honi és missziós pszichológiai biztosításának rendszerét, a pszichológus szerepét a kiválasztás, felkészítés, a missziós feladat végrehajtása és az azt követő visszaillesztés során. Gyakorlati példákkal ismertette a nem telepített pszichológus esetén a beavatkozás, gondozás lehetőségeit, tapasztalatait műveleti területen.

A pszichológiai biztosítás területén a rendvédelmi szervek tevékenysége vonatkozásában, a BM OKF Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében Marosi Andrea tartott előadást a BM OKF Krízisintervenciós Csoportjának jelene és jövője címmel. Előadásában foglakozott a katasztrófahelyzetekre történő pszichológiai felkészítéssel, rávilágított néhány olyan területre, melyek a katasztrófahelyzeteket általánosan jellemzik. Bemutatott néhány olyan pszichológiai jelenséget, melyek ismerete és kezelése elengedhetetlenül szükségek a felkészülés során.

Dr. Fehér Éva a BM Terrorelhárítási Központ, vezető főorvosa a TEK preventív és kuratív feladatait mutatta be a Rendvédelmi szervek alapellátása és szakellátása a prevenció tükrében című átfogó előadásában. Ismertette a rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatának felépítését, feladatait, a szakmai irányítás és együttműködés fő pontjait, a prevenciós tevékenység szintjeit és fő irányait. A bemutatott, a komplex gyógyításon alapuló rendszer az irányított, követett és ellenőrzött alap-ellátásával és az ehhez kapcsolódó kuratív járóbeteg-szakellátással biztosítja az életminőséget befolyásoló egészség-károsodások minimalizálását, a leszázalékolási és rokkantsági eljárások számának csökkentését, és megteremti egy olyan speciális életpályamodell egészségügyi bázisát, mely lehetővé teszi a képzett szakemberek hosszú időtartamú pályántartását.

Az alapellátó orvos honvédelmi ágazati feladatait Dr. Varga Annamária orvos őrnagy MH Egészségügyi Központ, FEKI alosztályvezetője mutatta be a konferencia résztvevőnek. A foglalkozás-egészségügy aktuális kérdései, tapasztalatai a MH alakulatainál címmel megtartott előadásban elsősorban a foglalkozás-egészségügyi szolgálat tevékenységére, feladatara és a csapat-egészségügyi alapellátástól való eltérésekre helyezte a hangsúlyt.

Az alapellátás és foglakozás-egészségügyi ellátás támogatásának szükségességét, szerepét, és lehetőségeit a Magyar Honvédség szervezetében, a laboratóriumi diagnosztikai képesség elengedhetetlen szükségességét Dr. Mátyus Mária PhD orvos ezredes MH Egészségügyi Központ, TKLI intézetvezető főorvosa mutatta be a foglalkozás-egészségügyi laboratóriumi vizsgálatok tapasztalatai, különös tekintettel az ólommérgezés vizsgálatára című előadásában. Az előadó egy gyakorlati példán keresztül mutatta be a laboratóriumi háttértámogatás szerepét és az együttműködést az alapellátó foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkájában és az állomány egészségnek megőrzésében.

A hon- és rendvédelmi életpálya harmadik pilléreként az elöljárói gondoskodás részeként került bevezetésre 2017 januárjában a honvédelmi vagy rendvédelmi egészségkárosodási ellátás rendszere, melynek ismertetetésére és a meglévő tapasztalatok megosztására kértük fel az utolsó blokk előadóit. A rendvédelmi egészségkárosodási ellátás egészségügyi rendszerét Dr. Torma Albert bv. orvos ezredes BM rendvédelmi tisztifőorvos mutatta be a konferencia résztvevőinek, majd a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezető főorvosa Dr. Szomolányi Gábor tű. orvos ezredes a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás rendszere a Katasztrófavédelemnél címmel számolt be az elmúlt év tapasztalatairól. A honvédelmi oldalt Dr. Gyarmathy László ny. o. ezredes MH Egészségügyi Központ, EFI, a katonai egészségi felülvizsgálati rendszer és a honvédelmi egészségkárosodási ellátás című előadásában mutatta be. Az előadások alapján megállapítható, hogy az ellátás rendszere jó kezdeményezés, a fegyveres testületek állománya ismeri. Bár eddig az ellátásba került személyek és az eljárások száma csekély volt, a folyamat beindult.

A MKKOT XX. jubileumi konferenciája a Társaság elnökének zárszavával ért véget. A MKKOT közgyűlésére és tudományos ülésére 2018 áprilisában kerül sor.