Bemutatkozás

Magyar Katonai-Katasztrófaorvostani Társaság


A társaság működésének célja társadalmi úton más tudományos társaságokkal szoros együttműködésben a katonai- és katasztrófa orvostudomány hazai művelésének elősegítése. A katonai- és katasztrófa orvostannal foglalkozó orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szakdolgozó, orvostudományi egyetemi és egészségügyi főiskolai hallgatók és más felsőfokú végzettségűek tömörítése.
Tagjai szakmai képzettségének emelése, társadalmi tevékenységük és alkotó munkájuk kibontakoztatásának elősegítése. A Társaság szakterületéhez tartozó országos szintű tudományos és oktatási feladatok megoldásának elősegítése. Tagjai tudományos eredményei gyakorlati alkalmazásának elősegítése.
Szakterületéről a hazai közvélemény, az orvos egészségügyi társadalom gyors- és szakszerű tájékoztatása a tömegmédiák segítésével. A Társaság erkölcsi-szakmai tekintélyének őrzése, a magyar katonaorvosi hagyományok ápolása és továbbfejlesztése.


STRATÉGIAI TERV 2021-2023

Készítette: MKKOT Stratégiai Tervező Munkacsoport
vezető: Dr. Fejes Zsolt PhD orvos ezredes

A Stratégiai Terv célja, hogy a ciklusra vonatkozó irányelvekkel összhangban:
• elkészüljön az MKKOT stratégiai koncepciója,
• meghatározásra kerüljenek a Társaság stratégiai elképzelései és stratégiai céljai,
• megtörténjen a megvalósítást szolgáló stratégiai programpontok megfogalmazása és prioritási sorrendjének felállítása,
• és megtörténjen a végrehajtási elképzelések keretrendszerének összefoglalása.

Az MKKOT stratégiai céljainak elérése az alábbi stratégiai programpontok megvalósításán keresztül, a felsorolással megegyező prioritási sorrendben javasolt:

  1. az MKKOT által végzett tevékenységek vizibilitásának növelése a hazai szakmai és tudományos közösség körében,
  2. az MKKOT hazai ismertségét és elismertségét növelő szakmai és tudományos tevékenységek aktivizálása,
  3. az MKKOT munkakapcsolatainak gondozása, új kapcsolatok szisztematikus, tervezésen alapuló kiépítése szakmai partnerekkel, egyetemekkel, kutató műhelyekkel,
  4. az MKKOT-n belül elérhető szakterületi kompetenciákat, tapasztalatokat tartalmazó adatbázis létrehozása,
  5. az MKKOT taglétszámának növelése.

A programpontok tartalmi elemeinek rendszeres felülvizsgálatáról, a cikluson belüli követésének rendjéről, valamint az eredmények rendszeres értékelésének módjáról az MKKOT elnökségi ülés keretében dönt.
A programpontok részletes tervezési és végrehajtási elképzelésének kidolgozása a kijelölt munkacsoportok feladata.
A programpontok kidolgozása során elvárás a Társaság működési szabályzatában megfogalmazott kötelezettségekkel és vállalt feladatokkal kapcsolatos összhangra törekvés, valamint a Stratégiai Terv egyéb programpontjaival történő szinkronizálás.
A kidolgozói munka eredményeinek ismertetésére a vezetőségi gyűlések alkalmával kerül sor, melyek további folytatásáról, módosításáról vagy leállításáról a Társaság vezetősége dönt.

1. – Az MKKOT által végzett tevékenységek vizibilitásának növelése érdekében:
• a Társaságon belül elérhető kompetenciák és képességek pontos felmérése és ismerete, a védelem-egészségtudomány hangsúlyos kutatási területeinek nyilvántartásba vétele és ezek adatbázisba rendezése;
• a nemzeti rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálata, a hazai civil egészségügyi ellátórendszer, valamint a civil szakmai közösség által támasztott igények proaktív monitorozása, a megfigyelések rögzítése, az MKKOT szakmai válaszainak releváns, gyors kidolgozása;
• a Társaságot képviselő szakemberek hazai konferenciákon, tudományos képzéseken történő részvételének aktív támogatása;
• a Társaság nevében megjelenő publikációk számának növelése;
• a megújuló honlapon a Társaság kompetenciáinak megfelelő online kommunikációs felület kialakítása a tevékenységek, véleményalkotások, kommentek megjelenítése céljából.

2. – Az MKKOT hazai ismertségét és elismertségét növelő szakmai és tudományos tevékenységek aktivizálása érdekében:
• a Társaság nevében évente megrendezésre kerülő tudományos összejövetelek lebonyolításának folytatása;
• évente 1-2 alkalommal szakmai tanulmány, -összefoglaló, vagy -ajánlás készítése és publikálása;
• a Társaság szakembereinek tudományos kutatásokra és publikációkra vonatkozó bírálói, lektori tevékenységének forszírozása, támogatása;
• a Társaság szakembereinek delegálása hazai, illetve nemzetközi szervezetek (NATO/EU stb.) szakértői paneljeibe;
• a Társaság egy-egy szakmai tevékenységi körének kiemelése, elismert szakterületi képviselőjének fókuszba helyezése, konferenciákon, publikációkban tervezett megjelenésének testületi támogatása;
• a szakmai és tudományos tevékenységek, kommentek, állásfoglalások megjelenítése a Társaság égisze alatt működő, illetőleg elérhető írásos és online sajtóorgánumokban és mértékadó társmédiumokban.

3. – Az MKKOT munkakapcsolatainak gondozása, új kapcsolatok szisztematikus, tervezésen alapuló kiépítése érdekében:
• felmérni a tagsághoz kapcsolható kutatói és intézeti kapacitásokat, a Társaság működését segitő, támogató infrastrukturális elemeket;
• felmérni a Társaság részére jelenleg hivatalosan rendelkezésre álló tudományos és szakmai network rendszert;
• felmérni és nyilvántartásba venni az MKKOT tagságán belül és azon kívül elérhető aktív támogatók körét;
• olyan szakmai kapcsolódási pontok aktív keresése és/vagy igények megfogalmazása, melyek lehetőséget biztosítanak a hazai orvosképzésben résztvevő egyetemekkel közös képzési programok kidolgozására, a rend- és honvédelmi egészségügyi dolgozók katasztrófa medicinán belüli jártasságának növelésére;
• a megújuló honlapon a Társaság kompetenciáinak megfelelő online oktatási és kommunikációs kapcsolatrendszer alapjainak megteremtése a civil társszakmákkal.

4. – Az MKKOT-n belül kialakítandó szakterületi adatbázis létrehozásának vonatkozásában:
• az adatbázis kialakításához szükséges források (anyagi, humán, infrastrukturális) feltételrendszer meghatározása;
• a működtetési elképzelések, működtetői, felhasználói jogosultságok feltételeinek kidolgozása;
• az adatbázis strukturális összetevőinek kialakítása;
• az adatbázis hangsúlyos tartalmi elemeinek meghatározása;
• a Társaság tagsága számára az adatbázis online hozzáférhetőség alapjainak kidolgozása.

5. – Az MKKOT taglétszámának növelése érdekében:
• aktív tagtoborzó tevékenység tartalmi elemeinek kidolgozása;
• hatékony kommunikációs program részletes kidolgozása;
• a Társasági tagság vonzóvá tételét szolgáló lehetőségek kiterjesztése az online térre (szakterületi adatbázis online hozzáférhetőség, együttműködési lehetőségek további bővíthetősége stb.).
A stratégia célkitűzések teljesítése esetén várható eredmények:
• a hon- és rendvédelmi szervek felé, a hazai tudományos élet képviselői felé, valamint a civil társadalom felé egyaránt kommunikálásra kerül a Társaság létezése, szakmai kompetenciája és tudományos potenciálja;
• új szinergiák kerülnek kialakításra a védelem-egészségügyi, a hon- és rendvédelmi egészségügyi szereplők kapcsolatrendszerében;
• partneri viszony kerül kialakítása a hazai egyetemekkel, kutatóhelyekkel és tudományos társaságokkal;
• szakcikkek, szakmai tanulmányok és ajánlások publikálásának köszönhetően szerepvállalás szakterületi döntéshozatali előkészítésben, döntéshozatalban;
• megkezdődik a hon- és rendvédelmi szervek, valamint a katasztrófa-medicina mint kapcsolódó „brand” menedzselése a hazai tudományos életben;
• elkészül a Társaság kompetencia és képesség térképe;
• feltérképezésre kerül a Társaság szakmai, tudományos és kapcsolati értéke;
• nő a Társaság általános értelembe vett vizibilitása;
• emelkedik a Társaság szakmai tevékenységén nyugvó presztízse;
• az MKKOT fejlődési potenciállal bíró, vonzó perspektívát nyújtó szervezetté válik, mely elősegíti a taglétszám növekedését;
• biztosítottá válik a társaság szisztematikus tervezésen alapuló működtetése, valamint
• biztosítottá válik a Társaság közép- és hosszútávú fenntarthatósága.